Новини

Проект BG05M9OP001-4.001-0041 “Европейски модел за устойчива заетост и развитие“

финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд.

 

Главна цел: Постигане на устойчива заетост, подобряване качеството на работната сила, работните места, условията на труд, изграждане на капацитет при управлението и развитието на човешките ресурси в ЕМА ООД за успешно справяне с предизвикателствата на динамично променящата се социална, икономическа и технологична среда чрез транснационално сътрудничество и трансфер на иновации.

 

Обща стойност: 189 672,90 лв., от които 180 189.26 лв. европейско и 9 483.64 лв. национално съфинансиране.

 

Начало: 01.11.2017г.                                                                                          

Край: 31.12.2018г.

 

Бенифициент:       ЕМА  ООД

 

Партньори:         КАСОН ООД – Италия

                               СПАРКИ ООД – Германия

                               Сдружение „Развитие на личността и човешките общности“