Новини

Политика за поверителността и защита на личните данни в „ЕМА“ ООД, ЕИК 030113826

„ЕМА” ООД е създадена през 1990 г. със седалище в гр.Плевен.

От 1994 г. основен предмет на дейност е внос и дистрибуция на хартии, хартиени продукти, картони, санитарни изделия и др., както преработката им и производство на изделия от тях.

 

В следствие на разширяване на дейността, фирмата отвори складово-производствени бази в София, Пловдив, Бургас, Варна и Плевен. Благодарение на тях и на собствения автомобилен транспорт, в момента се предлага широка гама от продукти и стоки, включително доставка до клиента, във всяка точка на страната. За да отговори максимално на изискванията на пазара, дружеството предлага възможност за форматиране на хартия от роли, производство и печат на принтерна хартия и печат върху пощенски пликове.

 

В момента „ЕМА”ООД е една от водещите компании в областта на дистрибуцията на хартия и картон за полиграфическата и опаковъчната промишленост, хартии за офиса, пощенски пликове и санитарно-хигиенни хартии. Основните фактори, които допринасят за развитието на компанията през годините са квалифицирания и мотивиран персонал и надеждните доставчици. Фирмата си партнира с едни от водещите производители като Volga, Mondi, APP, Sappi, Hellefoss, Umka, SHP Group, Koehler и др.

 

I. Защита на личните данни

„ЕМА“ ООД с ЕИК 030113826, седалище в гр. Плевен и адрес на управление:

гр.Плевен п.к.5800, ул. „Дойран“ № 160, ет.1, https://www.ema-bg.com/ , в качеството на администратор на лични данни, обработваме лични данни във връзка с основните си дейности.

Настоящата политика за защита на данни разяснява как може да събираме, ползваме и разкриваме информация относно клиенти, доставчици, съдружници и други делови и фирмени контакти, както и описва правата, които може да имате по отношение на Вашите лични данни. Моля, прочетете го внимателно, като се запознаете с информацията по-долу и при въпроси, моля обърнете се към нас по начина, посочен в раздел „Свържете се с нас“ по-долу.

 

II. Защо обработваме Вашите лични данни?
„ЕМА“ ООД, в качеството на администратор на лични данни, обработваме лични данни във връзка с:

 1. Трудови отношения – по трудови и граждански договори.
 2. Счетоводно отчитане – за нуждите на НОИ, НАП и други държавни органи.
 3. Търговската и производствена дейност на фирмата.
 4. Съгласно договорни отношения с контрагенти на фирмата, включително доставчици и клиенти.

Настоящото уведомление важи и за контакти с клиенти физически лица, физически лица – представители на наши контрагенти, с които работим, включително потенциални клиенти, физически лица – кандидати за работа и други. Важи за лични данни, които са част от започването на работа с клиент и сключването на договор с него, както и за информация, събрана в хода на отношения с клиенти.

Важи също и за лични данни на служители в организациите на клиенти, чиито данни може да получим като част от предоставянето на продукти и услуги. При тези обстоятелства главното лице за контакт на клиента ни носи отговорност да гарантира, че всички засегнати физически лица са уведомени, че техните лични данни може да ни бъдат предоставени, както и за целите, за които ще ползваме тази информация, например,

като им бъде показано копие от настоящото уведомление.

 

Засегнати страни:

Съдружници в „ЕМА“ООД - Горното описание важи в същата степен и за съдружниците във фирмата.

Доставчици - Горното описание важи в същата степен и за нашите доставчици.

Клиенти - Горното описание важи в същата степен и за нашите клиенти.

Делови контакти - Освен това, настоящото уведомление покрива лични данни на физически лица, представляващи бивши контрагенти - клиенти или доставчици, но които контактуват с "ЕМА"ООД.

Други контакти - Настоящото уведомление покрива и лични данни на физически лица, с които администратора има делова уговорка или договор в хода на своя бизнес, например агенти, посредници, видео заснемане на посетители на наши обекти и/или прилежащи към него площи, акционери на наши контрагенти.

 

Каква информация се покрива?

В настоящото уведомление за защита на лични данни, “лични данни” означава всяка информация (независимо дали в електронна, видео или писмена форма), свързана с физическо лице, която може да бъде идентифицирана пряко или косвено, по-конкретно чрез препратка към идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местоположение, онлайн идентификатор или един или повече фактора.

 

Информацията, която събираме, и как я използваме?

"ЕМА"ООД може да ползва Вашите лични данни за разнообразни цели, както е посочено в следните раздели.

Администраторът се ангажира да събира и ползва само ваши лични данни, които са необходими за предоставяне на продукти и услуги на наши клиенти; за установяване и поддържане на неговите делови отношения. Можете да получите повече подробности за целите, информацията, която събираме, източниците на информация и правните основания, на които разчита "ЕМА"ООД, като изпратите запитване на следния специален имейл адрес: gdpr@ema-bg.com.

В някои случаи ще бъде задължително за Вас да предоставите лични данни на "ЕМА"ООД,

за да ни дадете възможност да предоставяме продукти и услуги на Вас, като представител на наш контрагент(или Вашия работодател), да установим контакт с Вас или да изпълним законно установени задължения на "ЕМА"ООД.

 

III. На кого ще предоставяме Вашите лични данни?
Ние ще предоставяме Вашите лични данни в електронна форма на един или повече държавни органи, имащи право да изискват от нас такава информация, включително:
на компетентни публични органи в производства пред тях; или на друго лице, когато се изисква от нас по закон. При извънредни обстоятелства, е възможно да предоставим Ваши лични данни:

- на лице, което придобие нашата стопанска дейност и активи или съответни части от тях; 

- на компетентни публични органи при направено от тях искане; или

- на друго лице, когато се изисква от нас по закон.

Възможно е да възложим сходни функции и на лица извън групата, които ни предоставят облачни (cloud) или подобни услуги. Обработващите лични данни действат въз основа на писмен договор, в съответствие с изричните ни инструкции и при прилагането на подходящи технически и организационни мерки за защита на Вашите лични данни. Възможно е предоставянето на Ваши лични данни и на други обработващи лични данни, които ни оказват съдействие за постигане на целите по-горе – напр. доставчици на услуги.

Вашите лични данни няма да се предоставят на трети страни, нито ще се споделят извън Европейския съюз или Европейското икономическо пространство.

 

 IV. Колко дълго ще съхраняваме Вашите лични данни?

Спазваме принципа, че лични данни следва да се съхраняват за период, не по-дълъг от необходимото за постигане на съответните цели. Данни във връзка с Ваши покупки или продажби, други транзакции или договорни отношения, ще се съхраняват в срок от 5 г., след прекратяване на отношенията помежду ни, или оттеглянето на съгласието Ви за съответната обработка - в тези случаи данните Ви ще бъдат анонимизирани и/или криптирани, където е възможно, с оглед целите на обработване. Така например:

Данни във връзка с направени рекламации се съхраняват за срок от 12 месеца, а данни във връзка с кандидатстване за работа във фирмата – максимум 6 месеца. При извънредни обстоятелства, ако се изисква от нас по закон, е възможно да съхраним Вашите лични данни и за по-дълъг период.

 

V. Какви права имате по отношение на Вашите лични данни?

Вие имате следните права съгласно законодателството за защита на личните данни:

 

a. Право на достъп. Имате право да получите от нас потвърждение дали се обработват Ваши лични данни, и ако това е така, да получите копие от личните Ви данни, които са в процес на обработване от нас, както и информация относно обработването. Моля имайте предвид, че правото Ви на достъп не е абсолютно, доколкото то се ограничава от правата и свободите на другите. За допълнителни копия, поискани от Вас, можем да наложим разумна такса с оглед административните ни разходи

 

b. Право на коригиране. Имате право да поискате от нас коригирането на Ваши лични данни, които са неточни, и попълването на Ваши лични данни, които са непълни.

 

c. Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“). В някои случаи е възможно да имате правото да поискате от нас изтриването на Вашите лични данни. Такива например ще са случаите в които: личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани; оттеглите своето съгласие, ако обработването се основава на него, съгласно посоченото по-горе; упражните правото си на възражение; и др.

 

d. Право на ограничаване на обработването. В някои случаи е възможно да имате правото да поискате от нас ограничаване на обработването на Вашите лични данни, напр. ако искате да установите точността или причината за тяхното обработване. Ограниченото обработване обикновено се свежда до простото съхранение на личните Ви данни, като всяко друго обработване се преустановява.

 

e. Право на преносимост. Имате право да получите личните Ви данни, които сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, както и да ги прехвърлите на друг администратор без възпрепятстване от наша страна, доколкото обработването се извършва по автоматизиран начин и на основание Вашето съгласие.

 

f. Право на оттегляне на съгласието. Имате право да оттеглите съгласието си по всяко време. В този случай няма да се засегне законосъобразността на извършеното от нас обработване на личните Ви данни въз основа на съгласието Ви, преди то да бъде оттеглено.

 

g. Право на жалба. Ако считате, че при обработката на личните Ви данни сме нарушили приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни. Моля, имайте предвид, че в някои случаи правата Ви са ограничени – например, ако докажем, че имаме законово основание да обработваме личните Ви данни, тези права може да са неприложими. Възможно е да се наложи да изискаме допълнителна информация от Вас във връзка с Вашето искане, за да можем да потвърдим Вашата идентичност и че разполагате със съответното право. Това е допълнителна мярка за сигурност, за да гарантираме, че Ваши лични данни няма да бъдат разкрити на трети лица, които нямат право да ги получат, както и за да можем своевременно да обработим Вашето искане. Ще извършим действията по удовлетворяване на правата Ви по-горе безплатно, освен ако исканията Ви са явно неоснователни или прекомерни, по-специално поради своята повторяемост – в тези случаи можем да наложим разумна такса, с оглед административните ни разходи или да откажем да предприемем действия по искането Ви.

 

За да упражните горните права е необходимо да ни предоставите подписано писмено заявление в оригинал от Ваша страна, като субект на личните данни.

 

 VI. Имате ли право да направите възражение срещу обработването на личните Ви данни?

Имате право, по всяко време и на основания, свързани с конкретната ситуация, да направите възражение срещу обработване от наша страна на Ваши лични данни. В случай че упражните това си право, незабавно ще прекратим обработването за съответните цели.


VII. Как можете да упражните своите права?

За да упражните правата си във връзка с обработването на личните Ви данни от наша страна, моля свържете се с нас по някой от начините, посочени по-долу (раздел „Свържете се с нас“). Ние ще отговорим на Вашите коментари, въпроси и искания в срок до един месец от получаването им. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията, за което ще бъдете информиран в рамките на първоначалния срок от един месец.


VIII. Как защитаваме личните Ви данни?

Отнасяме се сериозно към защитата на Вашите лични данни. Предприемаме подходящи технически и организационни мерки, за да гарантираме изпълнението на изискванията на законодателството за защита на личните данни. Приели сме необходимите вътрешни политики и сме взели мерки за защитата на личните Ви данни на етапа на проектирането (privacy by design). Служителите ни са добре запознати с изискванията относно защитата на личните Ви данни. Обработването на личните Ви данни е сведено до минимума, необходим за постигане на съответните цели. Въвели сме множество мерки за ефективното прилагане на принципите за защита на данните, включително, но не само:

 • псевдонимизация и/или криптиране на личните данни, където е възможно с оглед целите на обработване;
 • гарантиране на постоянна поверителност, цялостност, наличност и устойчивост на системите и услугите за обработване;
 • мерки в случай на физически или технически инцидент за своевременно възстановяване на наличността и достъпа до личните данни;
 • вътрешен процес на редовно изпитване, преценяване и оценка на ефективността на техническите и организационните мерки с оглед да се гарантира сигурността на обработването;
 • мерки, които позволяват да се определи незабавно дали е налице пробив в защитата на личните данни и своевременно да се информира Комисия за защита на личните данни и засегнатите физически лица;
 • технически и организационни мерки за предотвратяване на случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни.

 

IX. Свържете се с нас

Приветстваме въпроси, коментари и искания във връзка с обработването на Ваши лични данни от наша страна. Молим да ги изпращате на вниманието на нашето длъжностното лице по защита на данните, на адрес: „ЕМА“ ООД, гр.Плевен п.к.5800, ул. „Дойран“ № 160, ет.1, или по ел. поща на gdpr@ema-bg.com.

 

 

 

 

 

Видеонаблюдение

Политика за поверителността във връзка с видеонаблюдението, осъществявано от „ЕМА“ ООД

 

I. Защита на личните данни.

„ЕМА“ ООД с ЕИК 030113826, със седалище в гр. Плевен и адрес на управление:

гр.Плевен п.к.5800, ул. „Дойран“ № 160, ет.1, https://www.ema-bg.com/ , поема сериозен ангажимент да защитава и зачита неприкосновеността на личния Ви живот и личните Ви данни. В този документ са изложени основните положения, въз основа на които ние, в качеството на администратор на лични данни, обработваме лични данни във връзка с осъществяваното в нашите обекти и прилежащите към тях площи денонощно видеонаблюдение. Този документ се отнася до Вас, ако сте посетили наш обект или прилежащи към него площи. Внимателно се запознайте с информацията по-долу и при въпроси, моля обърнете се към нас по начина, посочен в раздел „Свържете се с нас“ по-долу.

 

II. Какви Ваши лични данни обработваме?

При осъществяваното от нас видеонаблюдение се създават видеозаписи, които съдържат лични данни на посетителите на нашите обекти или прилежащи към тях площи: най-вече информация за човешкия образ и характерните черти на посетителите и техните МПС. Освен това е възможно да ни дадат представа и за тяхното поведение, извършени правонарушения и друга видима информация.


III. Защо и как обработваме Вашите лични данни?

Обработваме Ваши лични данни с цел охрана на имущество на Администратора, осигуряване на сигурността, безопасността и реда в охраняваните места, превенция и предотвратяване на кражби и други злоупотреби, както и съдействие на компетентни публични органи. Правно основание за обработването е легитимния ни интерес от осъществяването на охраната и гарантирането на сигурността на нашите обекти, прилежащите към тях площи и друго имущество, в съответствие със Закона за частната охранителна дейност.

 

Освен това, при направено искане от компетентен публичен орган за получаване на информация, която се съдържа в съхранявани от нас видеозаписи, която може да съдържа Ваши лични данни, сме длъжни да го удовлетворим, за да изпълним законовото си задължение за съдействие. Обикновено, обработването на лични данни на посетителите на нашите обекти и прилежащите към тях площи във връзка с видеонаблюдението се ограничава до наблюдаването в реално време на охраняваните места и съхранението на видеозаписите.

 

При извънредни обстоятелства, е възможно да се наложи да извършим преглед и копиране на видеозаписи, които се съхраняват в нашите системи, за целите на нормативното съответствие и защитата на стопанската ни дейност. Това може да включва например проверки за целите на оповестяването на информация и/или проверки на документация пред компетентни публични органи.

 

Доколкото е допустимо съгласно приложимото законодателство, тези проверки ще се извършват по основателен и пропорционален начин и ще подлежат на одобрение от нашето ръководство на подходящо йерархично равнище. Ще обработваме личните Ви данни единствено доколкото е необходимо, така че да можем да изпълним описаните по-горе цели, и то само когато сме заключили, че обработването на информацията от наша страна не накърнява Вашата неприкосновеност на личния живот по начин, който би имал предимство пред легитимния ни интерес при изпълнението на съответните цели.

При обработването на личните Ви данни ние не извършваме автоматизирано вземане на решения (без човешка намеса).

 

IV. На кого ще предоставяме Вашите лични данни?

Достъп до видеозаписи, които съдържат Ваши лични данни, ще имат обработващи лични данни по наше възлагане и от наше име, които действат въз основа на писмен договор, в съответствие с изричните ни инструкции и при прилагането на подходящи технически и организационни мерки за защита. Такива обработващи например са търговците, лицензирани по Закона за частната охранителна дейност, сключили договор с нас.

Вашите лични данни няма да се споделят извън Европейския съюз или Европейското икономическо пространство. При извънредни обстоятелства, е възможно да предоставим Ваши лични данни:

 • на лице, което придобие нашата стопанска дейност и активи или съответни части от тях;
 • на компетентни публични органи при направено от тях искане; илина друго лице, когато се изисква от нас по закон.


  V. Колко дълго ще съхраняваме Вашите лични данни?

Спазваме принципа, че лични данни следва да се съхраняват за период, не по-дълъг от необходимото за постигане на съответните цели. Съгласно изискванията на Закона за частната охранителна дейност, записите от системата ни за видеонаблюдение се съхраняват за срок не по-дълъг от два месеца след изготвянето им. При извънредни обстоятелства, ако се изисква от нас по закон или е необходимо за защитата на стопанската ни дейност, е възможно да съхраним видеозапис и за по-дълъг период.

VI. Какви права имате по отношение на Вашите лични данни?

Вие имате следните права съгласно законодателството за защита на личните данни:

a. Право на достъп. Имате право да получите от нас потвърждение дали се обработват Ваши лични данни, и ако това е така, да получите копие от съхраняваните от нас видеозаписи, съдържащи Ваши лични данни, както и информация относно обработването. Имайте предвид, че правото Ви на достъп не е абсолютно, доколкото то се ограничава от правата и свободите на другите. Затова, ако при видеонаблюдението са били заснети едновременно с Вас и други лица, техните образи ще бъдат заличени или маскирани. Освен това, с оглед множеството обекти, които наблюдаваме, и усилията, които ни коства, за да прегледаме съответните видеозаписи и за да заличим образите на останалите посетители, молим при отправено искане за достъп да уточнявате обекта, от чиито камери бихте желали да проверим, както и за кои времеви отрязъци следва да се извърши проверка. Ако преценим, че искането Ви е прекомерно (поради обема на видеозаписите, които следва да прегледаме, или поради своята повторяемост), както и ако желаете да получите допълнителни копия, можем да наложим разумна такса с оглед административните ни разходи.

 

b. Право на коригиране. Имате право да поискате от нас коригирането на Ваши лични данни, които са неточни, и попълването на Ваши лични данни, които са непълни.

 

c. Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“). В някои случаи е възможно да имате правото да поискате от нас изтриването на Вашите лични данни. Такива например ще са случаите в които: личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани; оттеглите своето съгласие, ако обработването се основава на него, съгласно посоченото по-горе; упражните правото си на възражение; и др.

 

d. Право на ограничаване на обработването. В някои случаи е възможно да имате правото да поискате от нас ограничаване на обработването на Вашите лични данни, напр. ако искате да установите точността или причината за тяхното обработване. Ограниченото обработване обикновено се свежда до простото съхранение на личните Ви данни, като всяко друго обработване се преустановява.

 

e. Право на жалба. Ако считате, че при обработката на личните Ви данни сме нарушили приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни. Моля, имайте предвид, че в някои случаи правата Ви са ограничени – например, ако докажем, че имаме законово основание да обработваме личните Ви данни, тези права може да са неприложими. Възможно е да се наложи да изискаме допълнителна информация от Вас във връзка с Вашето искане, за да можем да потвърдим Вашата идентичност и че разполагате със съответното право. Това е допълнителна мярка за сигурност, за да гарантираме, че Ваши лични данни няма да бъдат разкрити на трети лица, които нямат право да ги получат, както и за да можем своевременно да обработим Вашето искане. Ще извършим действията по удовлетворяване на правата Ви по-горе безплатно, освен ако исканията Ви са явно неоснователни или прекомерни – в тези случаи можем да наложим разумна такса, с оглед административните ни разходи или да откажем да предприемем действия по искането Ви. Моля имайте предвид, че ние няма да удовлетворим Ваше искане да предоставим личните Ви данни на трети лица.


VII. Имате ли право да направите възражение срещу обработването на личните Ви данни?

Имате право, по всяко време и на основания, свързани с конкретната ситуация, да направите възражение срещу обработване от наша страна на Ваши лични данни за целите, описани по-горе, и с оглед конкретната Ви ситуация считате, че следва да преустановим обработването на това правно основание. В случай че упражните това си право, ние ще сме задължени да прекратим обработването, освен ако не докажем, че съществуват убедителни законови основания за него, които имат предимство пред Вашите интереси, права и свободи, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.


VIII. Как можете да упражните своите права?

За да упражните правата си във връзка с обработването на личните Ви данни от наша страна, моля свържете се с нас по някой от начините, посочени по-долу (раздел „Свържете се с нас“). Ние ще отговорим на Вашите коментари, въпроси и искания в срок до един месец от получаването им. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията, за което ще бъдете информиран в рамките на първоначалния срок от един месец.

IX. Как защитаваме личните Ви данни?

Отнасяме се сериозно към защитата на Вашите лични данни. Предприемаме подходящи технически и организационни мерки, за да гарантираме изпълнението на изискванията на законодателството за защита на личните данни. Приели сме необходимите вътрешни политики и сме взели мерки за защитата на личните Ви данни на етапа на проектирането (privacy by design). Служителите ни са добре запознати с изискванията относно защитата на личните Ви данни. Обработването на личните Ви данни е сведено до минимума, необходим за постигане на съответните цели. Въвели сме множество мерки за ефективното прилагане на принципите за защита на данните, включително, но не само:

 • гарантиране на постоянна поверителност, цялостност, наличност и устойчивост на системите и услугите за обработване;
 • мерки в случай на физически или технически инцидент за своевременно възстановяване на наличността и достъпа до личните данни;
 • вътрешен процес на редовно изпитване, преценяване и оценка на ефективността на техническите и организационните мерки с оглед да се гарантира сигурността на обработването;
 • мерки, които позволяват да се определи незабавно дали е налице пробив в защитата на личните данни и своевременно да се информира Комисия за защита на личните данни и засегнатите физически лица;
 • технически и организационни мерки за предотвратяване на случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни.

X. Свържете се с нас

Приветстваме въпроси, коментари и искания във връзка с обработването на Ваши лични данни от наша страна. Молим да ги изпращате на вниманието на нашето длъжностното лице по защита на данните, на адрес: „ЕМА“ ООД , гр.Плевен п.к.5800, ул. „Дойран“ № 160, ет.1, или по ел. поща на gdpr@ema-bg.com.

 

 

 

 

 

 

Кандидати за работа

Уведомление относно обработката на личните данни на кандидати за работа в „ЕМА“ ООД

 

I. Защита на личните данни

„ЕМА“ ООД с ЕИК 030113826, със седалище в гр. Плевен и адрес на управление:

гр.Плевен п.к.5800, ул. „Дойран“ № 160, ет.1, https://www.ema-bg.com/ , поема сериозен ангажимент да защитава и зачита неприкосновеността на личния Ви живот и личните Ви данни. В този документ са изложени основните положения, въз основа на които ние, в качеството на администратор на лични данни, обработваме лични данни във връзка с вътрешна процедура за подбор на персонал („Процедура“). Този документ се отнася до Вас, ако кандидатствате за работа в „ЕМА“ ООД. Внимателно се запознайте с информацията по-долу и при въпроси, моля обърнете се към нас по начина, посочен в раздел „Свържете се с нас“.

 

II. Защо обработваме Вашите лични данни?

Обработваме Ваши лични данни за следните цели: Подбор на персонал. Когато кандидатствате за работа при нас, е необходимо да ни предоставите определена информация за Вас, за да можем да преценим дали отговаряте на изискванията за съответната позиция и дали сте най-подходящият кандидат за нея. Личните Ви данни ще се обработват на основание предприетите по Ваше искане стъпки преди сключване на трудов договор с нас. Предоставянето на Вашите лични данни съгласно посоченото в обявата за работа е задължително условие за участие в Процедурата. В случай че не ни предоставите някоя от изисканите категории лични данни, това може да ни попречи да анализираме Вашата кандидатура с оглед изискванията за съответната позиция, в резултат на което може да преценим, че не сте подходящ за нея. Ако сте ни предоставили повече лични данни, отколкото е посочено в обявата за работа, моля имайте предвид, че ние няма да обработваме тези категории лични данни извън тяхното съхранение като част от документите, които сте подали при кандидатстване. В случай че не кандидатствате по повод конкретна обява за работа, ние ще обработим личните Ви данни, които сте ни предоставили, само доколкото е необходимо за целите на текуща Процедура. При извънредни обстоятелства е възможно да се наложи да извършим преглед на личните Ви данни, които се съхраняват в нашите системи, за целите на нормативното съответствие и за легитимния ни интерес от защитата на стопанската ни дейност. Това може да включва например проверки за целите на оповестяването на информация и/или проверки на документация във връзка с производства пред компетентни публични органи. Доколкото е допустимо съгласно приложимото законодателство, тези проверки ще се извършват по основателен и пропорционален начин и ще подлежат на одобрение от нашето ръководство на подходящо йерархично равнище. Ще обработваме Вашите лични данни единствено доколкото е необходимо, така че да можем да изпълним описаните по-горе цели, и то само когато сме заключили, че обработването на информацията от наша страна не накърнява Вашата неприкосновеност на личния живот по начин, който би имал предимство пред легитимния ни интерес при изпълнението на съответните цели. При обработването на личните Ви данни ние не извършваме автоматизирано вземане на решения (без човешка намеса).

 

III. На кого ще предоставяме Вашите лични данни?

Ние ще предоставяме Вашите лични данни в електронна форма на един или повече държавни органи, имащи право да изискват от нас такава информация, включително:

на компетентни публични органи в производства пред тях; или на друго лице, когато се изисква от нас по закон. При извънредни обстоятелства, е възможно да предоставим Ваши лични данни:

 • на лице, което придобие нашата стопанска дейност и активи или съответни части от тях; • на компетентни публични органи при направено от тях искане; или
 • на друго лице, когато се изисква от нас по закон.

Възможно е да възложим сходни функции и на лица извън групата, които ни предоставят облачни (cloud) или подобни услуги. Обработващите лични данни действат въз основа на писмен договор, в съответствие с изричните ни инструкции и при прилагането на подходящи технически и организационни мерки за защита на Вашите лични данни. Вашите лични данни няма да се предоставят на трети страни, нито ще се споделят извън Европейския съюз или Европейското икономическо пространство.

 

IV. Колко дълго ще съхраняваме Вашите лични данни?

Спазваме принципа, че лични данни следва да се съхраняват за период, не по-дълъг от 6 месеца. На практика това означава, че в общия случай Вашите лични данни ще се съхраняват в срок до по-ранното от: приключването на съответната Процедура (при избран кандидат или прекратяване на Процедурата) или направена от наша страна преценка, че предоставените от Вас лични данни не са относими към текуща Процедура. При извънредни обстоятелства, ако се изисква от нас по закон и/или е допустимо от приложимото законодателство, е възможно да съхраним Вашите лични данни и за по-дълъг период.

 

V. Какви права имате по отношение на Вашите лични данни?

Вие имате следните права съгласно законодателството за защита на личните данни:

a. Право на достъп. Имате право да получите от нас потвърждение дали се обработват Ваши лични данни, и ако това е така, да получите копие от личните Ви данни, които са в процес на обработване от нас, както и информация относно обработването. Моля имайте предвид, че правото Ви на достъп не е абсолютно, доколкото то се ограничава от правата и свободите на другите. За допълнителни копия, поискани от Вас, можем да наложим разумна такса с оглед административните ни разходи

 

b. Право на коригиране. Имате право да поискате от нас коригирането на Ваши лични данни, които са неточни, и попълването на Ваши лични данни, които са непълни.

 

c. Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“). В някои случаи е възможно да имате правото да поискате от нас изтриването на Вашите лични данни. Такива например ще са случаите в които: личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани; личните данни са били обработвани незаконосъобразно; упражните правото си на възражение; и др.

 

d. Право на ограничаване на обработването. В някои случаи е възможно да имате правото да поискате от нас ограничаване на обработването на Вашите лични данни, напр. ако искате да установите точността или причината за тяхното обработване. Ограниченото обработване обикновено се свежда до простото съхранение на личните Ви данни, като всяко друго обработване се преустановява.

 

e. Право на жалба. Ако считате, че при обработката на личните Ви данни сме нарушили приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни. Моля, имайте предвид, че в някои случаи правата Ви са ограничени – например, ако докажем, че имаме законово основание да обработваме личните Ви данни, тези права може да са неприложими. Възможно е да се наложи да изискаме допълнителна информация от Вас във връзка с Вашето искане, за да можем да потвърдим Вашата идентичност и че разполагате със съответното право. Това е допълнителна мярка за сигурност, за да гарантираме, че Ваши лични данни няма да бъдат разкрити на трети лица, които нямат право да ги получат, както и за да можем своевременно да обработим Вашето искане. Ще извършим действията по удовлетворяване на правата Ви по-горе безплатно, освен ако исканията Ви са явно неоснователни или прекомерни, по-специално поради своята повторяемост – в тези случаи можем да наложим разумна такса, с оглед административните ни разходи или да откажем да предприемем действия по искането Ви. Моля имайте предвид, че ние няма да удовлетворим Ваше искане да предоставим личните Ви данни на трети лица.

 

VI. Имате ли право да направите възражение срещу обработването на личните Ви данни?

Тъй като основната цел на обработване на личните Ви данни е за осъществяването на Процедурата, обработването не се основава нито на Вашето съгласие, нито на наши специфични легитимни интереси. Ако считате, че извършваме незаконосъобразна обработка на личните Ви данни, можете да поискате от нас да изтрием Вашите лични данни (да бъдете „забравен“, както е описано в т. V, буква c). Както се посочи по-горе, възможно е в изключителни случаи да обработим личните Ви данни на основание легитимния ни интерес от защитата на стопанската ни дейност. В тези случаи имате право да възразите срещу такова обработване, при което ние ще сме задължени да го прекратим, освен ако не докажем, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред Вашите интереси, права и свободи, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.


VII. Как можете да упражните своите права?

За да упражните правата си във връзка с обработването на личните Ви данни от наша страна, моля свържете се с нас по някой от начините, посочени по-долу (раздел „Свържете се с нас“). Ние ще отговорим на Вашите коментари, въпроси и искания в срок до един месец от получаването им. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията, за което ще бъдете информиран в рамките на първоначалния срок от един месец.


VIII. Как защитаваме личните Ви данни?

За да прочетете пълния текст, изтеглете файла от тук.